Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
BOUWMATERIALENHANDEL DE HEUNING B.V. h.o.d.n. KEBO, gevestigd te Ochten,
gemeente Neder-Betuwe.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel.
Toepasselijkheid
Artikel 1.
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en elke met
ons afgesloten transactie. Bouwmaterialenhandel De Heuning B.V. wordt in deze voorwaarden
nader aangeduid als “wij” en haar wederpartij als de “afnemer”.
2. Afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend, indien deze vooraf door ons schriftelijk
zijn bevestigd.
3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden
inkoopvoorwaarden van de afnemer niet.
AANBIEDINGEN
Artikel 2.
1. Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.
2. Wij zijn niet gebonden aan afbeeldingen en/of gegevens in documentatie van ons of
derden.
3. Overeenkomsten binden ons slechts nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn
bevestigd.
PRIJZEN
Artikel 3.
1. Door ons overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding
geldende prijsbepalende factoren. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch vóór het tijdstip van uitvoering
van de overeenkomst, is één of meerdere factoren die de kostprijs bepalen wijziging optreedt, dan
hebben wij het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen; deze
prijsverhoging kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst door de afnemer.
Leveringen en verzending
Artikel 4.
1. Goederen worden geleverd af fabriek of opslagplaats. Ongeacht het bepaalde in artikel 8
lid 1, zijn de goederen vanaf levering voor risico van de afnemer.
2. Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren. Elke deellevering is als een zelfstandige
levering te beschouwen.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen
voor rekening en risico van de afnemer, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening
mocht geschieden.
4. De afnemer zal in de gelegenheid worden gesteld de goederen voor verzending te
inspecteren, indien hij daarom tijdig en schriftelijk heeft verzocht.
LEVERTIJD
Artikel 5.
1. De door ons opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen worden zoveel mogelijk
in acht genomen.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de
verplichting van de afnemer om de goederen af te nemen onverlet, alsmede die om zijnerzijds
uitvoering aan de overeenkomst te geven. In geen geval is de afnemer gerechtigd de
overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of
op schade vergoeding aanspraak te maken.
LOSSING
Artikel 6.
De afnemer is verplicht het transportmiddel terstond na aankomst (doen) lossen.
Eventuele met lossing samenhangende kosten zijn voor rekening van de afnemer.
BETALING
Artikel 7.
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting of
compensatie. Indien binnen genoemde termijn wordt betaald, kan de berekende kredietbeperking
op het te betalen bedrag in mindering worden gebracht. Alle kosten, vallende op de betaling,
waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de afnemer.
2. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is de afnemer van rechtswege, zonder
dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en hebben wij
het recht om hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag
op basis van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.
3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van het
door de afnemer verschuldigde, waaronder mede begrepen de kosten van het aanvragen van diens
faillissement, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen
tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van e 250,-, een en ander
vermeerderd met omzetbelasting.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 8.
1. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven ons eigendom totdat alle bedragen, welke
afnemer uit welke hoofde dan ook aan ons verschuldigd is, geheel zijn voldaan.
2. Indien een derde aan ons in eigendom verbleven goederen in beslag doet nemen zal de
afnemer ons daarvan onverwijld mededeling doen. De kosten, welke ter bewaring van onze
rechten in verband daarmee worden gemaakt, komen ten laste van de afnemer.
OPSCHORTING VAN ZEKERHEID
Artikel 9.
1. Te allen tijde zijn wij gerechtigd om van de afnemer te verlangen dat hij vooruitbetaalt,
of naar ons genoegen zekerheid stelt.
2. Wij zijn gerechtigd de nakomstig van onze verplichtingen uit de overeenkomst op te
schorten zolang de afnemer aan ons verlangen om vooruit te betalen c.q. zekerheid te stellen niet
heeft voldaan, onverminderd de gehoudenheid van de afnemer om het verschuldigde en/of
eventuele schadevergoeding te voldoen, en onverminderd onze eigen rechten.
RECLAME
Artikel 10.
1. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden uiterlijk
bij inspectie als bedoeld in artikel 4 lid 4 danwel – indien geen inspectie heeft plaatsgevonden –
binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de afnemer, bij overschrijding van welke
termijn elke aanspraak tegen ons ter zake van die gebreken vervalt.
2. Reclamering ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dient zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na constatering of de mogelijkheid van constatering te
geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak ter zake van die gebreken
vervalt. Overschrijding van een overeengekomen garantietermijn doet iedere afspraak ter zake
van gebreken vervallen.
3. Reclamering en/of het niet nakomen van garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet
van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met ons gesloten overeenkomst.
4. Voor door ons doorgeleverde en/of verwerkte produkten van toeleveranciers gelden de in
de leveringsvoorwaarden van die toeleveranciers ter zake van gebreken en aansprakelijkheid
voorkomende bepalingen in gelijke zin en omvang jegens onze afnemer.
5. Geen recht op reclame en/of nakomstig van enige garantieverplichtingen heeft de
afnemer die niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens ons.
Reclameren is niet meer mogelijk met betrekking tot goederen zodra deze zijn bewerkt of
verwerkt en, met betrekking tot een werk, zodra daaraan door een ander dan van onzentwege
(herstel) werkzaamheden van welke aard of omvang ook, zijn verricht.
6. Indien reclame naar ons oordeel gegrond is, zullen wij in overleg met de afnemer hetzij
een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste het ter zake gefactureerde bedrag, hetzij de
geleverde goederen gratis vervangen.
aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 11.
1. Wij en de personen werkzaam in onze opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons
personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de afnemer aansprakelijk
worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade
en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met de door ons geleverde
of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan
opzet of grove schuld.
2. De afnemer vrijwaart ons en de in het vorig lid bedoelde personen voor aanspraken van
derden waartegenover wij ons niet op de onderhavige voorwaarden kunnen beroepen.
3. Onze aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de afnemer in
rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
ONTBINDING
Artikel 12.
1. Bij niet-nakoming van de afnemer van enige voor hem uit een overeenkomst met ons
voortvloeiende verplichting, alsmede ingevolge van faillissement, surséance van betaling,
stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer of zijn onder curatelestelling, zijn wij
gerechtigd de nakoming van al onze verplichtingen jegens de afnemer op te schorten en zelfs alle
overeenkomsten met hem geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat
daarvoor enige ingebrekstelling en/of rechtelijke tussenkomst benodigd is, een en ander met
behoud van ons recht op de overeengekomen prijs en onverminderd ons recht op
schadevergoeding.
2. Het recht van de afnemer om ontbinding van de overeenkomst te vorderen wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
OVERMACHT
Artikel 13.
1. Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, zulks zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat wij deswege tot enige
schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak,
welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in
zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons
kan worden gevergd.
3. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: oorlog, revolutie, overstroming, brand,
werkstaking, uitsluiting, sabotage, ernstige verhoging van belasting of andere
overheidsmaatregelen, welke bovenmatige invloed hebben op de bedrijfsvoering, in gebrek
blijven van toeleveringsbedrijven, devaluatie en inflatie en andere omstandigheden; welke de
normale gang in ons bedrijf belet of in ernstige mate belemmeren.
DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 14.
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter
niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende
bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of
meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) zonder op hun
beurt in strijd te komen met de openbare orde of wet en zullen overigens deze algemene
voorwaarden velledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht
van toepassing.
3. Alle geschillen, welke tussen ons en de afnemer zouden mogen rijzen, worden uitsluitend
berecht door de bevoegde rechter te Arnhem, ook indien de afnemer in het buitenland is
gevestigd. Wij hebben echter het recht een geschil met een buitenlandse afnemer te doen
beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.
4. Wij zijn bevoegd om alle voorgaande bepalingen van deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Een wijziging geldt met ingang van de dag van het depôt bij de Kamer van Koophandel te Tiel.